ភាសាខ្មែរ
People Center for Development and Peace (PDP-Center) will organize the forum recommended on Measures to reduce alcohol in the hall CKCC day Monday morning, October 14, 2013 from 8: 00 to 12:00


share us

find usLATEST UPDATE

Youth Participation in Election Reform

Youth andstudents are diverse and dynamic. They developed various ideas during the forumon “Youth Participation in Electoral Reform”. Ideas included a need forCambodia to have a permanent voter registration body that provides automaticregistration for them.

'

Alcohol kills one person every 10 seconds worldwide: WHO


By Nina Larson 

Geneva (AFP) - Alcohol kills 3.3 million people worldwide each year, more than AIDS, tuberculosis and violence combined, the World Health Organization said Monday, warning that booze consumption was on the rise.​​​ Including drunk driving, alcohol-induced violence and abuse, and a

'

ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​គ្រឿង​ស្រវឹង​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ

អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន​ស្នើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ដំ​ទ្បើង​ពន្ធ​លើ​ផលិតផល​​គ្រឿង​ស្រវឹង​​

អង្គការ​ជាតិ និង​អន្តរជាតិ​មួយចំនួន ដែល​ធ្វើកា​រលើ​វិស័យ​សុខភាព នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ ស្នើឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា

'
 

photo today

visiter

Flag Counter